בלוק מזל למיינקראפט

פקודה זו נותנת לכם בלוק מזל בלי מודים

/summon FallingSand ~ ~2 ~ {Block:redstone_block,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~-1 ~-14 ~ ~-1 ~1 ~ redstone_block},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~-1 ~-13 ~ ~ ~2 ~ air},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~-1 ~-4 ~15 {Block:iron_block,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~2 ~-7 ~-2 {Block:iron_block,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~ ~-2 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:kill @e[type=ArmorStand,name=jub,team=ulb]},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=21,score_n=21] ~ ~1 ~ setblock ~ ~ ~ diamond_block},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=20,score_n=20] ~ ~1 ~ setblock ~ ~ ~ emerald_block},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=19,score_n=19] ~ ~1 ~ setblock ~ ~ ~ iron_block},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=18,score_n=18] ~ ~1 ~ setblock ~ ~ ~ gold_block},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=17,score_n=17] ~ ~1 ~ summon PrimedTnt ~ ~ ~ {Fuse:100,Riding:{id:Zombie,IsBaby:1,CustomName:Run}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=16,score_n=16] ~ ~1 ~ summon Slime ~ ~7 ~ {Size:20}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=15,score_n=15] ~ ~1 ~ summon LavaSlime ~ ~ ~ {Size:7,Riding:{id:Slime,Size:6,Riding:{id:LavaSlime,Size:5,Riding:{id:Slime,Size:4,Riding:{id:LavaSlime,Size:3,Riding:{id:Slime,Size:2,Riding:{id:LavaSlime,Size:1}}}}}}}},Time:1}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~ ~-3 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=14,score_n=14] ~ ~1 ~ summon Chicken ~ ~ ~ {Riding:{id:Ozelot,NoAI:1,Riding:{id:Wolf,Riding:{id:EntityHorse,Type:1,Tame:1}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=13,score_n=13] ~ ~1 ~ summon Guardian ~ ~ ~ {Elder:1,Riding:{id:Guardian,Riding:{id:Bat}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=12,score_n=12] ~ ~1 ~ summon Squid ~ ~ ~ {Air:500}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=11,score_n=11] ~ ~1 ~ summon FallingSand ~ ~20 ~ {Block:redstone_block,Time:1}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=11,score_n=11] ~ ~1 ~ fill ~-1 ~ ~-1 ~1 ~1 ~1 tnt 0 replace air},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=10,score_n=10] ~ ~1 ~ fill ~3 ~-2 ~3 ~-3 ~-2 ~-3 tnt},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=10,score_n=10] ~ ~1 ~ setblock ~ ~ ~ stone_pressure_plate},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=9,score_n=9] ~ ~1 ~ fill ~15 ~3 ~15 ~-15 ~3 ~-15 lava 5 replace air},Time:1}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~ ~-4 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=8,score_n=8] ~ ~1 ~ execute @p ~ ~ ~ fill ~1 ~-5 ~1 ~-1 ~-1 ~-1 web 0 replace air},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=8,score_n=8] ~ ~1 ~ tp @p ~ ~5 ~ ~ ~70},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=7,score_n=7] ~ ~1 ~ summon PrimedTnt ~ ~ ~ {Fuse:50,Riding:{id:PrimedTnt,Fuse:50,Riding:{id:PrimedTnt,Fuse:50,Riding:{id:PrimedTnt,Fuse:50,Riding:{id:PrimedTnt,Fuse:50,Riding:{id:PrimedTnt,Fuse:50,Riding:{id:PrimedTnt,Fuse:50,Riding:{id:PrimedTnt,Fuse:50,Riding:{id:PrimedTnt,Fuse:50,Riding:{id:PrimedTnt,Fuse:50,Riding:{id:PrimedTnt,Fuse:50,Riding:{id:PrimedTnt,Fuse:50,Riding:{id:PrimedTnt,Fuse:50,Riding:{id:PrimedTnt,Fuse:50,Motion:[0.0,0.5,0.0]}}}}}}}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=6,score_n=6] ~ ~ ~ tp @p ~ ~1000 ~},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=6,score_n=6] ~ ~ ~ tellraw @p {text:'Enjoy your flight!',color:red}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=5,score_n=5] ~ ~1 ~ summon Endermite ~ ~ ~ {CustomName:Grumm,Riding:{id:Endermite}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=4,score_n=4] ~ ~1 ~ summon Ghast ~ ~ ~ {CustomName:Grumm,Riding:{id:Ghast}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=3,score_n=3] ~ ~ ~ execute @p ~ ~ ~ fill ~ ~ ~ ~ ~1 ~ water 0},Time:1}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~ ~-5 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=3,score_n=3] ~ ~ ~ execute @p ~ ~ ~ /fill ~1 ~1 ~1 ~-1 ~1 ~-1 stained_glass 0 replace obsidian},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=3,score_n=3] ~ ~ ~ execute @p ~ ~ ~ fill ~1 ~-1 ~1 ~-1 ~2 ~-1 obsidian},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @a[score_nn_min=4] nn 2},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players add @a nn 1},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @e[type=ArmorStand,name=jub,score_n_min=56] n 1},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players add @e[type=ArmorStand,name=jub] n 1},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @a[score_n_min=56] n 1},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players add @a n 1},Time:1}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~ ~-6 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=2,score_n=2] ~ ~ ~ execute @p ~ ~ ~ fill ~5 ~1 ~5 ~-5 ~-3 ~-5 fire},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=1,score_n=1] ~ ~1 ~ fill ~15 ~2 ~15 ~-15 ~-2 ~-15 fire 0 replace air},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,name=jub] ~ ~ ~ particle mobSpell ~ ~0.7 ~ 0.1 0 0.1 0.001 1 force},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,name=jub,team=ulb] ~ ~ ~ particle mobSpell ~ ~0.7 ~ 0.2 0.2 0.2 0.001 55 force},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:entitydata @e[type=ArmorStand,name=jubf] {CustomName:jub}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,name=jubf] ~ ~ ~ scoreboard players operation @e[type=ArmorStand,name=jubf,c=1] n /= @p nn},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,name=jubf] ~ ~ ~ scoreboard players operation @e[type=ArmorStand,name=jubf,c=1] n = @p n},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=Squid,name=Unlucky_Block,score_n_min=1,score_n=1] ~ ~ ~ summon ArmorStand ~ ~-0.45 ~ {Small:1,CustomName:"jubf",NoGravity:1,Invulnerable:1,Invisible:1,DisabledSlots:2039552,NoAI:1,Equipment:[{},{},{},{},{id:redstone_block,Damage:0}]}},Time:1}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~ ~-7 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=Squid,name=Unlucky_Block,score_n_min=1,score_n=1] ~ ~ ~ setblock ~ ~ ~ stained_glass 14},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:tp @e[type=Squid,name=Unlucky_Block,score_n_min=2] ~ ~-1000 ~},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players add @e[type=Squid,name=Unlucky_Block] n 1},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:kill @e[type=Item,score_nn_min=1]},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=Item,score_nn_min=1] ~ ~ ~ summon Item ~ ~ ~ {Item:{id:spawn_egg,Damage:94,Count:1,tag:{display:{Name:"Unlucky_Block"},HideFlags:127,ench:[{id:34,lvl:10}]}},Motion:[0.0,0.3,0.0],PickupDelay:20}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=Item,score_nn_min=1] ~ ~ ~ particle witchMagic ~ ~ ~ 0.01 0.01 0.01 0.01 5 force},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=Item,score_nn_min=1] ~ ~ ~ playsound random.break @a[r=30] 0 0 0 1 0.6 1},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,name=lubs] ~ ~-1 ~ scoreboard players set @e[type=Item,score_n_min=1,r=1] nn 1},Time:1}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~ ~-8 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:kill @e[type=ArmorStand,name=lubs,score_nnn_min=1]},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,name=lubs,score_nnn_min=1] ~ ~ ~ summon Item ~ ~0.35 ~ {Item:{id:flint,Count:1},Motion:[0.0,0.5,0.0],PickupDelay:20}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,name=lubs,score_nnn_min=1] ~ ~-1 ~ kill @e[type=ArmorStand,name=lus,r=1]},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,name=lubs,score_nnn_min=1] ~ ~ ~ summon FireworksRocketEntity ~ ~ ~ {LifeTime:0,FireworksItem:{id:401,Count:1,tag:{Fireworks:{Explosions:[{Flicker:0,Trail:0,Type:5,Colors:[000000]}]}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,name=lubs,score_nnn_min=1] ~ ~ ~ summon Item ~ ~0.35 ~ {Item:{id:cauldron,Count:1},Motion:[0.0,0.5,0.0],PickupDelay:20}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=Item,score_nnn_min=1] ~ ~ ~ scoreboard players set @e[type=ArmorStand,r=1,name=lubs] nnn 1},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:replaceitem entity @a[score_nnnn=2] slot.hotbar.2 paper 1 0},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,name=lubs] ~ ~ ~ scoreboard players set @e[type=Item,r=1] nnn 1 {Item:{id:minecraft:paper,Damage:0s}}},Time:1}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~ ~-9 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[name=lubs,score_nn_min=5,score_nn=5] ~ ~ ~ summon FireworksRocketEntity ~ ~ ~ {LifeTime:0,FireworksItem:{id:401,Count:1,tag:{Fireworks:{Explosions:[{Flicker:0,Trail:0,Type:5,Colors:[000000]}]}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[name=lubs,score_nn_min=5,score_nn=5] ~ ~ ~ summon ArmorStand ~0.4 ~-1.65 ~-0.5 {Invisible:1,Pose:{RightArm:[-100f,0f,0f]},NoGravity:1,Invulnerable:1,DisabledSlots:2039552,NoAI:1,Equipment:[{id:bone},{},{},{},{}],CustomName:"lus"}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[name=lubs,score_nn_min=5] ~ ~ ~ particle smoke ~ ~0.1 ~ 0.2 0 0.2 0.0001 5 force},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[name=lubs,score_nn_min=5] ~ ~ ~ particle flame ~ ~0.8 ~ 0 0 0 0.0001 1 force},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:entitydata @e[name=lubs,score_nn_min=5] {NoAI:1,NoGravity:1}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players add @e[type=ArmorStand,name=lubs] nn 1},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,name=lubs] ~ ~ ~ detect ~ ~ ~ cauldron 0 setblock ~ ~ ~ air 0},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=Item,score_n_min=1] ~ ~ ~ detect ~ ~ ~ cauldron 0 kill @e[c=1,r=1]},Time:1}}}}}}}}},Time:1}}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~-6 ~-2 {Block:iron_block,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~1 ~-3 ~ {Block:emerald_block,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:fill ~2 ~2 ~3 ~-2 ~2 ~-11 bedrock},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:tellraw @a[r=200] {text:' This machine is fully assembled.',color:green}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:fill ~-1 ~ ~ ~-1 ~-5 ~ quartz_block},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:setblock ~-1 ~-1 ~-3 command_block 0 replace {Command:testfor @a[score_nnnn_min=11]}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:setblock ~-1 ~-3 ~-3 command_block 0 replace {Command:testfor @a[score_nnnn=3]}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:setblock ~-1 ~1 ~-2 unpowered_comparator 2},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:setblock ~-1 ~-1 ~-2 unpowered_comparator 2},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:fill ~-1 ~ ~-2 ~-1 ~4 ~-3 quartz_block},Time:1}}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:fill ~1 ~-7 ~-11 ~1 ~3 ~3 stained_glass 15 replace stained_glass},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~1 ~ ~-10 {Block:redstone_block,Time:1}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~ ~-5 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=54,score_n=54] ~ ~1 ~ /summon Spider ~ ~ ~ {CustomName:Grumm,Riding:{id:Spider}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=53,score_n=53] ~ ~1 ~ /summon Boat ~ ~-1 ~ {Riding:{id:PrimedTnt,Fuse:100}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @a[score_nnnn_min=10,score_nnnn=10] ~ ~ ~ kill @e[type=ArmorStand,name=jub]},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @a[score_nnnn_min=10,score_nnnn=10] ~ ~ ~ execute @e[type=ArmorStand,name=lubs] ~ ~-1 ~ summon Item ~ ~0.8 ~ {Item:{id:paper,Count:1}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @a[score_nnnn_min=10,score_nnnn=10] ~ ~ ~ /scoreboard objectives remove nnn},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @a[score_nnnn_min=10,score_nnnn=10] ~ ~ ~ /scoreboard objectives remove nn},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @a[score_nnnn_min=10,score_nnnn=10] ~ ~ ~ /scoreboard objectives remove n},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @a[score_nnnn_min=10,score_nnnn=10] ~ ~ ~ /scoreboard teams remove ulb},Time:1}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~ ~-6 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=55,score_n=55] ~ ~1 ~ /summon Guardian ~ ~ ~ {Riding:{id:Silverfish,Riding:{id:Guardian,Riding:{id:Silverfish}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=52,score_n=52] ~ ~1 ~ /summon Blaze ~ ~ ~ {Riding:{id:Blaze,Riding:{id:Blaze,Riding:{id:Blaze,Riding:{id:Bat}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=51,score_n=51] ~ ~1 ~ summon Giant ~ ~ ~ {Riding:{id:Giant,Riding:{id:Giant,Riding:{id:Giant}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=50,score_n=50] ~ ~1 ~ setblock ~ ~ ~ enchanting_table},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=49,score_n=49] ~ ~1 ~ setblock ~ ~ ~ bookshelf},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=48,score_n=48] ~ ~1 ~ tellraw @p {text:' Nothing happened, but is that really "unlucky"? I do not think so, at least not for this command here :)',color:gray}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=47,score_n=47] ~ ~1 ~ summon Item ~ ~ ~ {Item:{id:golden_boots,tag:{display:{Name:"Lucky Boots"},ench:[{id:0,lvl:5},{id:1,lvl:5},{id:3,lvl:5},{id:4,lvl:5},{id:2,lvl:5},{id:8,lvl:5},{id:7,lvl:5}],Unbreakable:1},Count:1}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=46,score_n=46] ~ ~1 ~ summon Item ~ ~ ~ {Item:{id:golden_leggings,tag:{display:{Name:"Lucky Leggings"},ench:[{id:0,lvl:5},{id:1,lvl:5},{id:3,lvl:5},{id:4,lvl:5},{id:7,lvl:5}],Unbreakable:1},Count:1}}},Time:1}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~ ~-7 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=45,score_n=45] ~ ~1 ~ summon Item ~ ~ ~ {Item:{id:golden_chestplate,tag:{display:{Name:"Lucky Chestplate"},ench:[{id:0,lvl:5},{id:1,lvl:5},{id:3,lvl:5},{id:4,lvl:5},{id:7,lvl:5}],Unbreakable:1},Count:1}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=44,score_n=44] ~ ~1 ~ summon Item ~ ~ ~ {Item:{id:golden_helmet,tag:{display:{Name:"Lucky Helmet"},ench:[{id:0,lvl:5},{id:1,lvl:5},{id:3,lvl:5},{id:4,lvl:5},{id:5,lvl:5},{id:6,lvl:5},{id:7,lvl:5}],Unbreakable:1},Count:1}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=43,score_n=43] ~ ~1 ~ summon Item ~ ~ ~ {Item:{id:cookie,Count:64}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=42,score_n=42] ~ ~1 ~ summon Item ~ ~ ~ {Item:{id:fish,Count:1,Damage:3s}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=41,score_n=41] ~ ~1 ~ setblock ~ ~ ~ fire},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=40,score_n=40] ~ ~1 ~ summon Fireball ~ ~ ~ {CustomName:Doom,ExplosionPower:30,direction:[0.0,0.0,0.0],CustomNameVisible:true}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=39,score_n=39] ~ ~1 ~ setblock ~ ~ ~ lava},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=38,score_n=38] ~ ~1 ~ execute @p ~ ~ ~ fill ~1 ~6 ~1 ~-1 ~6 ~-1 fire},Time:1}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~ ~-8 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=38,score_n=38] ~ ~1 ~ execute @p ~ ~ ~ fill ~2 ~-2 ~2 ~-2 ~5 ~-2 tnt 0 hollow},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=37,score_n=37] ~ ~1 ~ fill ~10 ~-1 ~10 ~-10 ~-1 ~-10 air 0 destroy},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=36,score_n=36] ~ ~1 ~ fill ~9 ~7 ~9 ~-9 ~10 ~-9 sand 1},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=35,score_n=35] ~ ~1 ~ fill ~10 ~11 ~10 ~-10 ~11 ~-10 fire},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=35,score_n=35] ~ ~1 ~ fill ~9 ~10 ~9 ~-9 ~10 ~-9 air},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=35,score_n=35] ~ ~1 ~ fill ~10 ~10 ~10 ~-10 ~10 ~-10 tnt},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=34,score_n=34] ~ ~1 ~ fill ~30 ~3 ~30 ~-30 ~3 ~-30 water 5 replace air},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=33,score_n=33] ~ ~1 ~ /summon XPOrb ~ ~5 ~ {Value:9999,Riding:{id:XPOrb,Value:999,Riding:{id:XPOrb,Value:9999,Riding:{id:XPOrb,Value:999,Riding:{id:XPOrb,Value:9999}}}}}},Time:1}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~ ~-9 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=32,score_n=32] ~ ~1 ~ summon Item ~ ~ ~ {Item:{id:record_blocks,Count:1}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=31,score_n=31] ~ ~1 ~ summon Item ~ ~ ~ {Item:{id:record_cat,Count:1}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=30,score_n=30] ~ ~1 ~ summon Giant ~ ~ ~ {Riding:{id:PrimedTnt,Fuse:50,Riding:{id:Giant,Riding:{id:PrimedTnt,Fuse:50,Riding:{id:Giant,Riding:{id:PrimedTnt,Fuse:50,Riding:{id:Bat}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=29,score_n=29] ~ ~1 ~ summon LavaSlime ~ ~ ~ {Size:30,Riding:{id:Blaze,Riding:{id:Spider,Riding:{id:Slime,Size:4,Riding:{id:Zombie,IsBaby:1,Riding:{id:Creeper,Riding:{id:Witch,Riding:{id:Silverfish,Riding:{id:Squid,NoAI:1,Air:500}}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=28,score_n=28] ~ ~1 ~ execute @p ~ ~ ~ setblock ~ ~-2 ~ water},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=28,score_n=28] ~ ~1 ~ execute @p ~ ~ ~ fill ~1 ~-2 ~1 ~-1 ~3 ~-1 fence 0 hollow},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=27,score_n=27] ~ ~1 ~ setblock ~ ~ ~ lapis_block},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=26,score_n=26] ~ ~1 ~ setblock ~ ~ ~ dirt},Time:1}}}}}}}}},Time:1}}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~-5 ~-12 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=25,score_n=25] ~ ~1 ~ setblock ~ ~ ~ sea_lantern},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=24,score_n=24] ~ ~1 ~ setblock ~ ~ ~ glowstone},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=23,score_n=23] ~ ~1 ~ setblock ~ ~ ~ coal_block},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[team=ulb,score_n_min=22,score_n=22] ~ ~1 ~ setblock ~ ~ ~ redstone_block},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,name=jub] ~ ~ ~ difficulty 1},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,name=jub] ~ ~ ~ detect ~ ~1 ~ stained_glass 14 scoreboard teams leave ulb @e[c=1,r=1]},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=ArmorStand,name=jub] ~ ~ ~ scoreboard teams join ulb @e[c=1,r=1]},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~1 ~ ~8 ~1 ~7 ~ air},Time:1}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~2 ~-4 ~-12 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:execute @e[type=Item,score_n_min=1] ~ ~ ~ detect ~ ~ ~ cauldron 0 summon ArmorStand ~ ~ ~ {Motion:[0.0,-5.0,0.0],CustomName:"lubs",Invulnerable:1,Invisible:1,DisabledSlots:2039552}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players set @e[type=Item] n 1 {Item:{id:minecraft:flint,Damage:0s,Count:1b}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:tellraw @a[score_nnnn=2,score_nnnn_min=2] {text:' Throw flint into a cauldron to get an unlucky fire. Throw flint in that fire to get unlucky blocks.',color:gold}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players add @a[score_nnnn_min=4] nnnn 1},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard players add @a[score_nnnn=2] nnnn 1},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:replaceitem entity @a[score_nnnn=2] slot.hotbar.1 flint 1 0},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:replaceitem entity @a[score_nnnn=2] slot.hotbar.0 cauldron 1 0},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~-1 ~ ~8 ~-1 ~7 ~ redstone_block},Time:1}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:},Time:1}}}}}}}}} },Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~-3 ~15 {Block:iron_block,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~2 ~1 ~-13 ~-2 ~1 ~1 stained_hardened_clay 14 replace stained_glass 0},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~2 ~-6 ~-13 ~-2 ~-6 ~1 stained_hardened_clay 14 replace stained_glass 0},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~-1 ~-4 ~-3 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~3 ~-3 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~-1 ~-1 ~7 ~3 ~9 ~-8 minecraft:air},Time:1}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard objectives remove nnnn},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~1 ~6 ~-10 ~1 ~-3 ~4 stained_glass 14 replace stained_glass},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:quartz_block,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~1 ~8 ~-10 ~1 ~-1 ~4 stained_glass 5 replace stained_glass},Time:1}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard teams add ulb},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard objectives add nnnn dummy nnnn},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard objectives add nnn dummy nnn},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard objectives add nn dummy nn},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:scoreboard objectives add n dummy n},Time:1}}}}}}}}} },Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command: /summon FallingSand ~1 ~-2 ~15 {Block:iron_block,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setworldspawn ~ ~ ~},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/tellraw @a[r=200] {"text":" ","color":"red"}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/tellraw @a[r=200] {"text":" 3. Don't act like it's your own work.","color":"red"}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/tellraw @a[r=200] {"text":" 2. Don't use this command to participate in a competition.","color":"red"}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/tellraw @a[r=200] {"text":" 1. Credit IJAMinecraft if you're using this command.","color":"red"}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/tellraw @a[r=200] {"text":"","extra":[{"text":" www.youtube.com/user/IJAMinecraft","color":"gold","clickEvent":{"action":"open_url","value":"https://www.youtube.com/user/IJAMinecraft"}}]}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/tellraw @a[r=200] {"text":" 'Unlucky Blocks'","bold":"true","color":"gold","extra":[{"text":" by IJAMinecraft","color":"white","bold":"false"}]}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/tellraw @a[r=200] {"text":" ","color":"red"}},Time:1}}}}}}}}} },Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~1 ~-8 ~14 ~-1 ~ ~14 redstone_block},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~ ~-4 ~1 minecraft:wall_sign 2 destroy {Text1:"{text:'[Destroy]',color:red,bold:true}",Text2:"{text:'Right-click this',color:black}",Text3:"{text:'sign to destroy',color:black}",Text4:"{text:'the machine!',color:black,clickEvent:{action:run_command,value:'/scoreboard players set @p nnnn 4'}}"}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~ ~-2 ~1 minecraft:wall_sign 2 destroy {Text1:"{text:'[Get Items]',color:dark_green,bold:true}",Text2:"{text:'Right-click this',color:black}",Text3:"{text:'sign to get',color:black}",Text4:"{text:'your items!',color:black,clickEvent:{action:run_command,value:'/scoreboard players set @p nnnn 0'}}"}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~ ~ ~1 minecraft:wall_sign 2 destroy {Text1:"{text:'Unlucky',color:dark_red,bold:true}",Text2:"{text:'Blocks',color:dark_red,bold:true}",Text3:"{text:'Command by',color:black}",Text4:"{text:'IJAMinecraft',color:black}"}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~1 ~-4 ~3 ~-1 ~4 ~15 air},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~2 ~-3 ~2 ~-2 ~5 ~16 stained_glass 0 hollow},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~2 ~-3 ~2 ~-2 ~-3 ~16 bedrock},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~2 ~-2 ~2 ~-2 ~40 ~16 air},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:redstone_block,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/gamerule commandBlockOutput false},Time:1}}}}}}}}}}}}}}}}

רשים של דברים במיינקרארפט

פקודה זו נותנת לכם רשים

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Blaze"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_CaveSpider"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Chicken"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Cow"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Enderman"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Herobrine"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_LavaSlime"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_MushroomCow"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Pig"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_PigZombie"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_King"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Sheep"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Slime"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Spider"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Squid"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Villager"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Golem"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Cactus"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Chest"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Melon"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_OakLog"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Pumpkin"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_TNT"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_TNT2"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_ArrowUp"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_ArrowDown"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_ArrowLeft"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_ArrowRight"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Exclamation"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Question"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"FHG_Cam"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Cake"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"Tereneckla"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Apple"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:Edna_I}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:BowAimbot}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:C418}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:uioz}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:scemm}

/summon EntityHorse ~0 ~1 ~0

/summon Skeleton ~ ~1

/give @p diamond_sword 1 0 {ench:[ {id:21,lvl:10},{id:16,lvl:1000}]}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Blaze"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_CaveSpider"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Chicken"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Cow"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Enderman"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Ghast"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Herobrine"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_LavaSlime"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_MushroomCow"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Pig"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_PigZombie"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Sheep"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Slime"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Spider"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Squid"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Villager"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Golem"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Cactus"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Chest"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Melon"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_OakLog"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Pumpkin"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_TNT"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_TNT2"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_ArrowUp"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_ArrowDown"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_ArrowLeft"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_ArrowRight"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Exclamation"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Question"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"FHG_Cam"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Cake"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"Tereneckla"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Apple"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:Edna_I}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:BowAimbot}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:C418}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:uioz}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:scemm}

פקודה של חרב חזקה במיינקראפט

פקודה זו היא חרב חזה אש נדיר אש

/give @p diamond_sword 1 0 { AttributeModifiers: [ { AttributeName: "generic.maxHealth", Name: "generic.maxHealth", Amount: 20, Operation: 0, UUIDMost: 50540, UUIDLeast: 473968 }, { AttributeName: "generic.followRange", Name: "generic.followRange", Amount: 32, Operation: 0, UUIDMost: 45279, UUIDLeast: 373012 }, { AttributeName: "generic.knockbackResistance", Name: "generic.knockbackResistance", Amount: 0, Operation: 0, UUIDMost: 6973, UUIDLeast: 413299 }, { AttributeName: "generic.movementSpeed", Name: "generic.movementSpeed", Amount: 0.25, Operation: 0, UUIDMost: 8112, UUIDLeast: 854156 }, { AttributeName: "generic.attackDamage", Name: "generic.attackDamage", Amount: 1, Operation: 0, UUIDMost: 12072, UUIDLeast: 438574 } ], ench: [ { id: 0, lvl: 5 }, { id: 1, lvl: 5 }, { id: 2, lvl: 5 }, { id: 3, lvl: 5 }, { id: 4, lvl: 5 }, { id: 5, lvl: 5 }, { id: 6, lvl: 5 }, { id: 7, lvl: 5 }, { id: 8, lvl: 5 }, { id: 16, lvl: 5 }, { id: 17, lvl: 5 }, { id: 18, lvl: 5 }, { id: 19, lvl: 5 }, { id: 20, lvl: 5 }, { id: 21, lvl: 5 }, { id: 32, lvl: 5 }, { id: 33, lvl: 5 }, { id: 34, lvl: 5 }, { id: 35, lvl: 5 }, { id: 48, lvl: 5 }, { id: 49, lvl: 5 }, { id: 50, lvl: 5 }, { id: 51, lvl: 5 }, { id: 61, lvl: 5 }, { id: 62, lvl: 5 } ]}

פקודות של דברים בלתי שבירים למינקראפט

פקודות האלו גורמות לזה ש הדברים יהיו בלתי שבירים

/give @a minecraft:bow 1 0 {ench:[{id:48,lvl:1},{id:51,lvl:1}],Unbreakable:1}

/replaceitem entity @a slot.hotbar.1 minecraft:bow 1 0 {ench:[{id:48,lvl:10000},{id:49,lvl:100000},{id:51,lvl:10000}],Unbreakable:1}

/replaceitem entity @a slot.hotbar.0 minecraft:diamond_sword 1 0 {ench:[{id:16,lvl:10000},{id:19,lvl:10000}],Unbreakable:1}

/replaceitem entity @a slot.inventory.0 minecraft:arrow 1 0

/replaceitem entity @a slot.weapon.offhand minecraft:shield 1 0 {ench:[{id:16,lvl:5},{id:19,lvl:5}],Unbreakable:1}

/give @a minecraft:splash_potion 3 0 {display:{Name:"Splash Potion of Healing"},CustomPotionEffects:[{Id:6,Amplifier:1}]}

/give @a minecraft:lingering_potion 1 0 {display:{Name:"Lingering Potion of Weakness"},CustomPotionEffects:[{Id:18,Amplifier:1,Duration:3600}]}

/give @a minecraft:potion 1 0 {display:{Name:"Potion of Swiftness"},CustomPotionEffects:[{Id:1,Amplifier:1,Duration:3600}]}

/give @a minecraft:potion 1 0 {display:{Name:"Potion of Regeneration"},CustomPotionEffects:[{Id:10,Amplifier:0,Duration:1800}]}

/replaceitem entity @a slot.armor.legs minecraft:diamond_leggings 1 0 {ench:[{id:0,lvl:5}],Unbreakable:1}

/replaceitem entity @a slot.armor.chest minecraft:diamond_chestplate 1 0 {ench:[{id:0,lvl:5},{id:7,lvl:3}],Unbreakable:1}

/replaceitem entity @a slot.armor.head minecraft:diamond_helmet 1 0 {ench:[{id:0,lvl:5}],Unbreakable:1}

/replaceitem entity @a slot.armor.feet minecraft:diamond_boots 1 0 {ench:[{id:0,lvl:5}],Unbreakable:1}

/give orimalki minecraft:diamond_axe 1 0 {ench:[{id:32,lvl:10000},{id:35,lvl:100}],Unbreakable:1}

/give orimalki minecraft:diamond_pickaxe 1 0 {ench:[{id:32,lvl:10000},{id:35,lvl:100}],Unbreakable:1}

תיבת יהלומים במיינקראפט

פקודה לתיבה מלאה ביהלומים ועוד הרבה דברים מגניבים.
הפקודה למטה

 

/setblock ~ ~1 ~ minecraft:chest 0 replace {Items:[{Slot:0,Count:1,id:276,tag:{ench:[{id:16,lvl:255},{id:17,lvl:255},{id:18,lvl:255},{id:20,lvl:255},{id:21,lvl:100},{id:34,lvl:255}],display:{Name:"Excaliber",Lore:["This brings us to number 278","of the 1,000 provisions you","must observe. I hate carrots.","Never even think about putting","them in my food, you get it?"]}}},{Slot:1,Count:1,id:278,tag:{ench:[{id:32,lvl:255},{id:34,lvl:255},{id:35,lvl:100}],display:{Name:"Unbreaking Diamond Pickaxe of Fortune",Lore:"Fortune favours the brave"}}},{Slot:2,Count:1,id:278,tag:{ench:[{id:32,lvl:255},{id:33,lvl:1},{id:34,lvl:255}],display:{Name:"Unbreaking Diamond Pickaxe of the Silk Touch"}}},{Slot:3,Count:1,id:277,tag:{ench:[{id:32,lvl:255},{id:34,lvl:255},{id:35,lvl:100}],display:{Name:"Unbreaking Diamond Shovel of Fortune"}}},{Slot:4,Count:1,id:277,tag:{ench:[{id:32,lvl:255},{id:33,lvl:1},{id:34,lvl:255}],display:{Name:"Unbreaking Diamond Shovel of the Silk Touch"}}},{Slot:5,Count:1,id:279,tag:{ench:[{id:32,lvl:255},{id:34,lvl:255}],display:{Name:"Unbreaking Diamond Axe"}}},{Slot:6,Count:1,id:293,tag:{ench:[{id:34,lvl:255}],display:{Name:"Unbreaking Diamond Hoe"}}},{Slot:7,Count:1,id:359,tag:{ench:[{id:32,lvl:255},{id:34,lvl:255}],display:{Name:"Unbreaking Shears"}}},{Slot:8,Count:1,id:310,tag:{ench:[{id:0,lvl:255},{id:5,lvl:255},{id:6,lvl:255},{id:7,lvl:255},{id:34,lvl:255}],display:{Name:"Spiked Diamond Helmet of the Water"}}},{Slot:9,Count:1,id:311,tag:{ench:[{id:0,lvl:255},{id:7,lvl:255},{id:34,lvl:255}],display:{Name:"Spiked Diamond Chestplate"}}},{Slot:10,Count:1,id:312,tag:{ench:[{id:0,lvl:255},{id:7,lvl:255},{id:34,lvl:255}],display:{Name:"Spiked Diamond Leggings"}}},{Slot:11,Count:1,id:313,tag:{ench:[{id:0,lvl:255},{id:2,lvl:255},{id:7,lvl:255},{id:34,lvl:255}],display:{Name:"Spiked Diamond Boots of Feather Falling"}}},{Slot:12,Count:1,id:261,tag:{ench:[{id:34,lvl:255},{id:48,lvl:255},{id:49,lvl:255},{id:50,lvl:255},{id:51,lvl:1}],display:{Name:"Infinite Bow of the Flame"}}},{Slot:12,Count:1,id:346,tag:{ench:[{id:34,lvl:255},{id:61,lvl:255},{id:62,lvl:255}],display:{Name:"Unbreaking Fishing Rod of Luring"}}}]}

פקודות גיב במיינקראפט

פקודות give במיינקראפט, אוסף של פקודות גיב שונות בתחתית הדף

 

/give @p minecraft:planks

/give @p bow

/give @p arrow 64

/give @p minecraft:stone

/give @p minecraft:glass_pane

/give @p minecraft:egg

/give @p minecraft:torch

/give @p command_block

/give @p potion 1 8260 {CustomPotionEffects:[{Id:21,Amplifier:125,Duration:99999},{Id:22,Amplifier:125,Duration:99999},{Id:10,Amplifier:125,Duration:99999},{Id:11,Amplifier:125,Duration:99999},{Id:12,Amplifier:125,Duration:99999},{Id:13,Amplifier:125,Duration:99999},{Id:1,Amplifier:5,Duration:99999},{Id:5,Amplifier:125,Duration:99999},{Id:3,Amplifier:125,Duration:99999},{Id:16,Amplifier:125,Duration:99999},{Id:14,Amplifier:125,Duration:99999},{Id:23,Amplifier:125,Duration:99999}]}

/give @p minecraft:ender_chest

שטח חקלאי /give @p minecraft:farmland

/give @p dragon_egg

/give @p minecraft:ender_pearl

/give @p minecraft:lit_furnace

/give @p minecraft:rail

/give @p minecraft:minecart

/give @p minecraft:emerald

/give @p minecraft:chest

/give @p minecraft:diamond_ore

/give @p minecraft:leather_boots

/give @p minecraft:iron_ore

/give @p minecraft:diamond_pickaxe

/give @p minecraft:diamond_axe

/give @p minecraft:leather_helmet

/give @p minecraft:obsidian

/give @p minecraft:gravel

/give @p minecraft:quartz_ore

/give @p minecraft:bed

/give @p minecraft:ladder 64

/give @p minecraft:fishing_rod 1 0 {ench:[{id:61,lvl:100000},{id:62,lvl:100­000}]}

/give @p diamond_pickaxe 1 0 {ench:[{id:16,lvl:1000},{id:17,lvl:1000},{id:18,lvl:1000},{id:20,lvl:1000},{id:34,lvl:­10},{id:21,lvl:1000}]}

/give @p minecraft:diamond_sword 1 0 {ench:[{id:16,lvl:1000},{id:17,lvl:1000},{id:18,lvl:1000},{id:20,lvl:1000},{id:34,lvl:­10},
{id:21,lvl:1000},{id:34,lvl:1000},
{id:34,lvl:1000}]}

/give @p minecraft:diamond_sword 1 0 {ench:[{id:21,lvl:1000},{id:34,lvl:1000},{id:1,lvl:1000},

/give @p minecraft:slime_ball 1 0 {ench:[{id:19,lvl:1000}]}

/give @p bow 1 0 {ench:[{id:16,lvl:1000},{id:17,lvl:1000},{id:18,lvl:1000},{id:20,lvl:1000},{id:211,lvl:1000},{id:34,lvl:1000}]}

/give @p barrier

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Blaze"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_CaveSpider"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Chicken"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Cow"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Enderman"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Ghast"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Herobrine"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_LavaSlime"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_MushroomCow"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Pig"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_PigZombie"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Sheep"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Slime"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Spider"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Squid"}

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Villager"}

/give @p minecraft:snow

/give @p minecraft:vine

/give @p skull 1 3 {SkullOwner:"MHF_Golem"}

/give @p minecraft:diamond_sword 1 0 {display:{Name:"The magic sword",Lore:[La tueuse]},ench:[{id:16,lvl:20}]}

/give @p bow 1 0 {display:{Name:"Super Bow",Lore:[Nice bow…]},ench:[{id:48,lvl:10},{id:49,lvl:3},{id:1,IvI:55},id:99,IvI:100}]}

פקודת כשפות אדמה במיינקראפט

בסרטון הזה תוכלו לראות כיצד לבנות קירות במיינקראפט באמצעות קומנד בלוק
הפקודות למטה

הפקודה:


/summon FallingSand ~ ~1 ~ {Block:redstone_block,Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:fill ~ ~ ~1 ~ ~-37 ~1 redstone_block},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:setblock ~ ~3 ~1 stone},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:setblock ~ ~4 ~ command_block 0 replace {Command:fill ~ ~2 ~ ~ ~-40 ~1 air}},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~3 ~35.25 ~ {Block:command_block,Time:1,TileEntityData:{Command:fill ~ ~ ~-1 ~6 ~ ~1 stained_hardened_clay 13}}},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:tellraw @a[r=300] ["",{"text":"youtube.com/c/JustMrGarretto","color":"dark_red","underlined":"true","clickEvent":{"action":"open_url","value":"https://www.youtube.com/c/justmrgarretto"},"hoverEvent":{"action":"show_text","value":{"text":"","extra":[{"text":"Click here to visit my Youtube channel!","color":"white"}]}}}]},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:tellraw @a[r=300] {color:red,text:" – Over 14,401 characters"}},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:tellraw @a[r=300] {color:red,text:" – This command was created by MrGarretto"}},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:tellraw @a[r=300] {text:""}},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:tellraw @a[r=300] [{color:gold,bold:true,text:"Earth Bending "},{color:dark_aqua,text:"command module has been "},{color:gold,bold:true,text:"installed!"}]},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard objectives add EaB_Sneak stat.crouchOneCm},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard objectives add EaB_PiLi dummy},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard objectives add EaB_Pillar dummy},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard objectives add EaB_Large dummy},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard objectives add EaB_Do dummy},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard objectives add EaB_Life dummy},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard objectives add EaB_Tick dummy},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard objectives add EaB_Wear dummy},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard objectives add EaB_I dummy},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~4 ~ ~-1 {Block:stained_hardened_clay,Data:13,Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players add @e[type=ArmorStand,name=EBEast] EaB_Tick 1},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players add @e[type=ArmorStand,name=EBPillar,score_EaB_Pillar_min=10] EaB_PiLi 1},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_EaB_Sneak_min=10] ~ ~ ~ scoreboard players add @e[type=ArmorStand,score_EaB_Tick_min=0,r=12,c=1] EaB_Large 1},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @e[type=Item] EaB_I 1 {Item:{id:"minecraft:skull"}}},Time:1,}}}}}},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~5 ~ ~-1 {Block:stained_hardened_clay,Data:13,Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_EaB_Tick_min=10] ~ ~ ~ playsound mob.blaze.breathe @a[r=30] ~ ~ ~ 0.5 0.5},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @e[type=ArmorStand,name=EBPillar,score_EaB_Pillar_min=10] EaB_Pillar 0},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_EaB_Large_min=1,score_EaB_Large=1,score_EaB_Tick_min=0,name=!EBNorth] ~ ~ ~ summon ArmorStand ~ ~ ~ {Marker:1,Invisible:1,NoGravity:1,CustomName:"EBNorth"}},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[score_EaB_I_min=1,score_EaB_I=1] ~ ~ ~ execute @e[r=1,score_EaB_I_min=2,score_EaB_I=2] ~ ~ ~ summon Item ~ ~ ~ {Item:{id:"minecraft:leather_boots",Count:1,tag:{display:{Name:"Earth_Bending_Boots",color:31273}}}}},Time:1,}}}}}},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~6 ~ ~-1 {Block:stained_hardened_clay,Data:13,Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=EBNorth,score_EaB_Tick_min=10] ~ ~ ~ clone ~-1 ~-32 ~-3 ~1 ~-1 ~-3 ~-1 ~-31 ~-3 replace move},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @a EaB_Do 1},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_EaB_Large_min=1,score_EaB_Large=1,score_EaB_Tick_min=0,name=!EBSouth] ~ ~ ~ summon ArmorStand ~ ~ ~ {Marker:1,Invisible:1,NoGravity:1,CustomName:"EBSouth"}},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[score_EaB_I_min=1,score_EaB_I=1] ~ ~ ~ execute @e[r=1,score_EaB_I_min=2,score_EaB_I=2] ~ ~ ~ kill @e[type=Item,r=3,score_EaB_I_min=1,score_EaB_I=2]},Time:1,}}}}}},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~7 ~ ~-1 {Block:stained_hardened_clay,Data:13,Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=EBSouth,score_EaB_Tick_min=10] ~ ~ ~ clone ~-1 ~-32 ~3 ~1 ~-1 ~3 ~-1 ~-31 ~3 replace move},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[rym=46,ry=135,rxm=-90,rx=-90,score_EaB_Do_min=1] ~ ~ ~ summon ArmorStand ~ ~ ~ {Marker:1,Invisible:1,NoGravity:1,CustomName:"EBWest"}},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_EaB_Large_min=1,score_EaB_Large=1,score_EaB_Tick_min=0] ~ ~ ~ summon ArmorStand ~-2 ~ ~2 {CustomName:"EBPillar",NoGravity:1,Invisible:1}},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @a EaB_Wear 1 {Inventory:[{Slot:100b,id:"minecraft:leather_boots",tag:{display:{Name:"Earth_Bending_Boots",color:31273}}}]}},Time:1,}}}}}},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~8 ~ ~-1 {Block:stained_hardened_clay,Data:13,Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players add @e[type=ArmorStand,score_EaB_Tick_min=10] EaB_Life 1},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[rym=-134,ry=-45,rxm=-90,rx=-90,score_EaB_Do_min=1] ~ ~ ~ summon ArmorStand ~ ~ ~ {Marker:1,Invisible:1,NoGravity:1,CustomName:"EBEast"}},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_EaB_Large_min=1,score_EaB_Large=1,score_EaB_Tick_min=0] ~ ~ ~ summon ArmorStand ~2 ~ ~2 {CustomName:"EBPillar",NoGravity:1,Invisible:1}},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_EaB_Wear_min=1,rxm=90,rx=90] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ air 0 clone ~ ~-32 ~ ~ ~-1 ~ ~ ~-31 ~ replace move},Time:1,}}}}}},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~9 ~ ~-1 {Block:stained_hardened_clay,Data:13,Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/kill @e[type=ArmorStand,score_EaB_Life_min=3]},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players add @e[type=ArmorStand,name=EBWest] EaB_Tick 1},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players add @e[type=ArmorStand,name=EBPillar] EaB_Pillar 1},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @a[score_EaB_Sneak_min=51] EaB_Sneak 50},Time:1,}}}}}},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~4 ~ ~1 {Block:stained_hardened_clay,Data:13,Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players add @e[type=ArmorStand,name=EBSouth] EaB_Tick 1},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/tp @e[type=ArmorStand,name=EBPillar,score_EaB_Pillar_min=10] ~ ~1 ~},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_EaB_Large_min=1,score_EaB_Large=1,score_EaB_Tick_min=0,name=!EBWest] ~ ~ ~ summon ArmorStand ~ ~ ~ {Marker:1,Invisible:1,NoGravity:1,CustomName:"EBWest"}},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @e[type=Item] EaB_I 2 {Item:{id:"minecraft:grass"}}},Time:1,}}}}}},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~5 ~ ~1 {Block:stained_hardened_clay,Data:13,Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=EBWest,score_EaB_Tick_min=10] ~ ~ ~ clone ~-3 ~-32 ~-1 ~-3 ~-1 ~1 ~-3 ~-31 ~-1 replace move},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/kill @e[type=ArmorStand,name=EBPillar,score_EaB_PiLi_min=3]},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_EaB_Large_min=1,score_EaB_Large=1,score_EaB_Tick_min=0,name=!EBEast] ~ ~ ~ summon ArmorStand ~ ~ ~ {Marker:1,Invisible:1,NoGravity:1,CustomName:"EBEast"}},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[score_EaB_I_min=1,score_EaB_I=1] ~ ~ ~ execute @e[r=1,score_EaB_I_min=2,score_EaB_I=2] ~ ~ ~ particle smoke ~ ~ ~ 0 0 0 0.2 100},Time:1,}}}}}},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~6 ~ ~1 {Block:stained_hardened_clay,Data:13,Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=EBEast,score_EaB_Tick_min=10] ~ ~ ~ clone ~3 ~-32 ~-1 ~3 ~-1 ~1 ~3 ~-31 ~-1 replace move},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_EaB_Tick_min=0] ~ ~ ~ scoreboard players set @a[r=8] EaB_Do 0},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_EaB_Large_min=1,score_EaB_Large=1,score_EaB_Tick_min=0] ~ ~ ~ summon ArmorStand ~-2 ~ ~-2 {CustomName:"EBPillar",NoGravity:1,Invisible:1}},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @a EaB_Wear 0},Time:1,}}}}}},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~7 ~ ~1 {Block:stained_hardened_clay,Data:13,Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/tp @e[type=ArmorStand,score_EaB_Tick_min=10] ~ ~1 ~},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[rym=136,ry=-135,rxm=-90,rx=-90,score_EaB_Do_min=1] ~ ~ ~ summon ArmorStand ~ ~ ~ {Marker:1,Invisible:1,NoGravity:1,CustomName:"EBNorth"}},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_EaB_Large_min=1,score_EaB_Large=1,score_EaB_Tick_min=0] ~ ~ ~ summon ArmorStand ~2 ~ ~-2 {CustomName:"EBPillar",NoGravity:1,Invisible:1}},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_EaB_Wear_min=1,rxm=90,rx=90] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ air 0 playsound mob.blaze.breathe @a[r=30] ~ ~ ~ 0.5 0.5},Time:1,}}}}}},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~8 ~ ~1 {Block:stained_hardened_clay,Data:13,Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @e[type=ArmorStand,score_EaB_Tick_min=10] EaB_Tick 0},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[rym=-44,ry=45,rxm=-90,rx=-90,score_EaB_Do_min=1] ~ ~ ~ summon ArmorStand ~ ~ ~ {Marker:1,Invisible:1,NoGravity:1,CustomName:"EBSouth"}},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @e[type=ArmorStand,score_EaB_Large_min=1,score_EaB_Large=1] EaB_Large 2},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players remove @a[score_EaB_Sneak_min=2] EaB_Sneak 5},Time:1,}}}}}},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~9 ~ ~1 {Block:stained_hardened_clay,Data:13,Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players add @e[type=ArmorStand,name=EBNorth] EaB_Tick 1},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_EaB_Pillar_min=10] ~ ~ ~ clone ~ ~-32 ~ ~ ~-1 ~ ~ ~-31 ~ replace move},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_EaB_Large_min=1] ~ ~ ~ scoreboard players set @a[r=12] EaB_Sneak 0},Time:1,}}}}},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:gamerule commandBlockOutput false},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:"fill ~3 ~-4 ~ ~9 ~-1 ~ redstone_block"},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:"setblock ~3 ~-3 ~-1 command_block 0 replace {Command:fill ~ ~ ~1 ~6 ~3 ~1 stone 0 replace redstone_block}"},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:"setblock ~3 ~-2 ~1 command_block 0 replace {Command:fill ~ ~ ~-1 ~6 ~3 ~-1 redstone_block 0 replace stone}"},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:fill ~2 ~-1 ~-2 ~10 ~2 ~2 stained_glass 5 replace stained_hardened_clay 13},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:fill ~3 ~ ~-1 ~9 ~6 ~1 air 0 replace stained_hardened_clay 13},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:command_block,TileEntityData:{Command:fill ~2 ~ ~-2 ~10 ~5 ~2 stained_hardened_clay 13},Time:1,Riding:{id:"FallingSand",Block:stone,Time:1}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

אוסף של פקודות למיינקראפט

בסרטון הבא תראו אוסף של פקודות שהכנתי לכם.
את הפקודות אפשר להעתיק למטה תהנו

זימון כפרי /summon Villager ~-4 ~1 ~1 {HealF:1}

חץ /give @p arrow 64

קשת /give @p bow

החרב /give @p minecraft:fishing_rod 1 0 {ench:[{id:61,lvl:100000},{id:62,lvl:100­000}]}

רמות ZX /xp 99999999L @p

מוריד ZX /xp -99999999L @p

למחוק את הדברים של השחקן /clear

השרדותי /gamemode 0 @p

יצירתי /gamemode 1 @p